menu

Scholingstraject sociale biografiekunde

Begeleiding levens- en loopbaanonderzoek en initiatiefontwikkeling in een kleine groep 

Ter inleiding: Levensvragen en persoonlijk ondernemerschap

Bij het leren omgaan met allerlei vraagstukken die mensen in hun werk en/of persoonlijk leven tegenkomen hebben zij steeds vaker behoefte aan begeleiding en inzicht in hun eigen ontwikkeling en die van de ander. Daarbij zien mensen zich voor de opgave gesteld om persoonlijk ondernemerschap te ontwikkelen, dat wil zeggen: initiatief te nemen om de eigen levensopgave gestalte te geven.

Begeleiding vanuit een deskundigheid over wat ontwikkeling is en over hoe ontwikkelingsprocessen verlopen, komt dan bij uitstek tegemoet aan deze behoefte. Deze biedt mensen handreikingen om de eigen ontwikkeling in de eigen biografie te leren kennen en onderzoeken; en daarmee om nieuwe inzichten te verwerven over het eigen verleden, een nieuwe verhouding te vinden tot het heden en keuzes te maken voor de toekomst.

Hierdoor wordt het vermogen versterkt de levensloop en loopbaan vanuit eigen verantwoordelijkheid vorm en betekenis(sen) te geven, in het dagelijks leven.

Een ontwikkelingspracticum:
onderzoek aan de hand van je eigen vragen in een kleine groep

Het begeleiden van een ontwikkelingspracticum in een kleine groep is een sociale vorm van onderzoek. Je begeleidt immers alle deelnemers niet alleen bij het onderzoeken van en vertellen over hun levensloop aan de hand van hun vraag, maar ook bij het luisteren naar en reageren op elkaar. Je bewaakt daarbij de spelregels, zodat (voor)oordelen kunnen worden teruggehouden en het wezenlijke waarneembaar kan worden. Je reikt handvatten aan voor de communicatie over de eigen biografische vragen en ervaringen en die van een ander. Deze kunnen ook in het dagelijks leven weer bijdragen aan gesprek en werkelijke ontmoetingen.

Het werken in de groep maakt het ook mogelijk te vertellen over belangrijke algemeenâ€ï¿½ biografische inhouden en ontwikkelingswetmatigheden en daarover in gesprek te gaan. Ook deze inhouden dragen eraan bij dat iedere deelnemer inzicht krijgt in het unieke van de eigen biografie.Tegelijkertijd bewerkstelligt het sociale proces in een practicum moderne gemeenschapsvorming, en maakt deze ervaarbaar en beter waarneembaar in het dagelijks leven.

De methodiek

De methodiek die je je in de Opleiding Sociale Biografiekunde kunt eigen maken, sluit aan bij en maakt ruimte voor het ontwikkelingsproces van de ander. Ze helpt je om daar zo objectief mogelijk naar te kijken en de geestelijke dimensie waar te nemen.

Het stelt eisen aan de begeleider om de methodiek op deze manier te kunnen hanteren. Het is belangrijk dat je bereid en in staat bent steeds weer kritisch te reflecteren op je eigen professionele functioneren; en ook om steeds weer je eigen biografische vragen en ontwikkeling te blijven onderzoeken. Aan al deze aspecten (methodiek, professionele en persoonlijke ontwikkeling) wordt in de opleiding intensief gewerkt.

De methodiek die in de Opleiding Sociale Biografiekunde wordt geleerd, is oorspronkelijk gebruikt binnen het organisatie-advieswerk en later in de vorm van biografiepractica voor particulieren. Ze kent toepassingen in loopbaantrainingen, coachingsgroepen, teambuilding, gemeenschapsvorming, management developmenttrainingen, (begeleide) intervisiegroepen en in individuele levensloop- en loopbaanbegeleiding. Inmiddels worden ontwikkelingspractica vanuit verschillende thema’s aangeboden: organisatieontwikkelingspractica, woonbiografieontwikkelingspractica, ontwikkelingspractica voor ouderen, ouderschapsontwikkelingspractica, maar ook onder de naam Ontwikkellab (Ondernemend Onderwijs, Wederkerig Opvoeden) etcetera.

Doelgroep

De Opleiding Sociale Biografiekunde richt zich op diegenen die ontwikkelingsvragen op het gebied van (studie)loopbaan, levensloop en gemeenschapsvorming willen herkennen en begeleiden vanuit een effectieve methodiek. Het kan daarbij zowel gaan om mensen die biografische begeleiding willen aanbieden vanuit een eigen praktijk of onderneming, als om professionals die (onderdelen van) de biografische methodiek willen integreren in hun beroep zoals procesbegeleiders, (loopbaan)adviseurs, hulpverleners, reïntegratieconsulenten, arbeidsdeskundigen, studieadviseurs, maatschappelijk werkers, (kunstzinnig) therapeuten en anderen.

Ook degenen die willen werken aan het begeleiden van processen van gemeenschapsvorming, in woonprojecten, vernieuwende initiatieven, kunnen zich in deze werkplaats (innerlijke) gereedschappen eigen magen, en praktisch toepasbare instrumenten leren hanteren.

Doel en inhoud van de opleiding

De Opleiding Sociale Biografiekunde leidt op in het begeleiden van ontwikkelingspractica in een kleine groep.

De volgende kennis, vaardigheden en houding worden geleerd:

  • Kennis en inzicht

- kennis van de levensfasen in een normale biografie

-kennis van de ontwikkeling van de menselijke constitutie door de levensfasen heen

- kennis van ondernemerschap in verschillende levensgebieden en levensfasen

- kennis van geld, waarde en bewustzijn bij het ondernemen

- inzicht in de eigen biografische ontwikkeling

- inzicht in de werking van het kunstzinnig werken in de begeleiding

- inzicht in (de eigen) valkuilen in de begeleiding

- inzicht in (de eigen) specifieke vermogens bij de begeleiding

- de waarde van het biografische perspectief in sociale processen en gemeenschapsvorming

  • Vaardigheden

- geven van constructieve feedback

- kunnen karakteriseren

- kunnen herkennen van onderliggende opvattingen in wat iemand vertelt

- kunnen stellen van wekkende vragen

- kunnen teruggeven in metaforen

- zorgvuldig kunnen geven van voorbereidingsinstructies

- biografisch kunnen kijken, het waarnemen van het wezenlijke

- kritisch kunnen reflecteren op het eigen functioneren in de begeleiding

- het op verantwoorde wijze kunnen vertalen van biografische aspecten naar kunstzinnige oefeningen

- zorgvuldig instructies kunnen geven voor kunstzinnige oefeningen

  • Houding

- actief kunnen luisteren

- het juiste midden houden tussen betrokkenheid en distantie

- respect voor de unieke biografie van de ander, vanuit een houding van gelijkwaardigheid

Opbouw van het programma

Het programma bestaat uit vijf blokken van vier dagdelen:

Blok 1: Thema: Het verleden I: De grote boog Blok 2: Thema: Het verleden II: Het detail Blok 3: Thema: Het heden: De balans Blok 4: Thema: De toekomst: De scenario’s Blok 5: Thema: De toekomst II: Het stappenplan Evaluatie en eindbeoordeling

Elk blok kent de volgende programma-onderdelen:

  • Oefenen van begeleidingsvaardigheden en –houding in een kleine groep van maximaal zes deelnemers
  • Onderzoek van de eigen biografie (je inbreng dient nu tevens als oefenmateriaal voor de anderen; de begeleiding houdt hierbij in het oog dat er voldoende veiligheid en respect is voor ieders biografie)
  • Theoretische inleidingen en verwerking daarvan
  • Leerverslag ; in dit verslag leg je je eigen leervragen vast en de ontwikkeling ervan; ook de tussentijdse leeropbrengsten en oefeningen worden hierin genoteerd. De begeleiders van de opleiding reiken hiertoe instrumenten aan. Doel van het verslag is je eigen leertraject mee vorm te geven vanuit je eigen leervragen en de opbrengst ervan, door de bewuste en kritische reflectie op het verloop, zo groot mogelijk te laten zijn.
  • Kunstzinnig werken; de kunstzinnige oefeningen zijn erop gericht je leeropbrengst te vergroten door de leerervaringen op kunstzinnige wijze te verbeelden en te verwerken en kunstzinnige oefeningen zelfstandig toe te kunnen passen bij de biografische begeleiding van cliënten
Certificaat

Aan het einde van de werkplaats ontvangen de deelnemers, bij een voldoende eindbeoordeling door de opleiders, een certificaat waarop staan aangegeven:

de doelen van de opleiding
de duur van het traject
de opleidingsactiviteiten waaraan is deelgenomen
de inhouden waaraan is gewerkt

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan de Opleiding is het noodzakelijk je eigen biografie in een groep te hebben onderzocht, bijvoorbeeld in een loopbaantraining of een biografie- of ontwikkelingspracticum of Ontwikkellab. Deze trainingen en practica worden door de Grondsteen en anderen georganiseerd.

Instapgesprek

Nadat het inschrijfformulier is ontvangen, krijg je een uitnodiging voor een instapgesprek. Indien je bij de Grondsteen een practicum of Ontwikkellab hebt gedaan, zal dit gesprek veelal achterwege kunnen blijven, tenzij je er zelf behoefte aan hebt. In het instapgesprek zullen vooral je motivatie, leerbehoeften en leerdoelen aan de orde komen. Na het instapgesprek kan de aanmelding, na wederzijdse instemming, definitief worden gemaakt via betaling van het inschrijfgeld en inzending van het inschrijfformulier.

Opleiders en docenten

De werkplaats wordt gegeven door Ingrid Busink en verschillende gastdocenten..

Ingrid Busink (1965) houdt zich sinds ruim 25 jaar op verschillende manieren bezig met biografiekunde en gemeenschapsvorming. Haar loopbaan wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan banen en werkzaamheden, van sociaal-wetenschappelijk onderzoeker, tot ambachtelijk werk tot aan onderzoek doen en leidinggeven, maar heeft altijd betrekking op sociale processen en vernieuwing van de sociale verhoudingen. Vanuit Bouwen met mensen begeleidde zij de ontwikkeling van woonprojecten o.a. bij processen van gemeenschapsvorming. Tevens is zij mede-oprichter en voorzitter van het bestuur van twee particuliere vrije scholen, de Ondernemende School en van de coöperatie voor vrij onderwijs.

Vervolgtrajecten

De Opleiding Sociale Biografiekunde is de eerste fase van een driejarig scholingstraject tot gemeenschapscoach. In de tweede fase, geheten ‘Met het wezenlijke in gesprek’ staan vooral centraal: het werken in individuele gesprekken met de inzichten van de levensfasen in de normale biografie (hoe kun je de wil van deze mens leren kennen in de verschillende levensfasen?) en het persoonlijk ondernemerschap; het leren ‘vertegenwoordigend spreken’ vanuit deze deskundigheid; inzicht in goed en kwaad in de biografie en de maatschappij; en het leren onderscheiden van deze verschillende kanten in je eigen biografie, ook door middel van kunstzinnige verkenningen.

De derde fase is het scholingstraject ‘De techniek van de gedragen besluitvorming’. Afhankelijk van de doelstelling van de deelnemer, kan dit laatste traject ook los gevolgd worden.

Data en plaats van de bijeenkomsten

De opleiding wordt gegeven in Zutphen. Het gaat om vijf blokken van een vrijdag (drie dagdelen) en een zaterdag, een startavond en een evaluatiemorgen. Voor de voor- en nabereiding, heb je afhankelijk van je eigen inzet, tussen de 4 en 8 uur per blok nodig.

Voor overnachting zijn diverse mogelijkheden bij b&b’s in Zutphen.

Het eerstvolgende traject start in het voorjaar van 2022. Data worden nog nader bekend gemaakt. Laat weten of je interesse hebt voor een oriëntatieavond via het contactformulier

Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers is vijf, het maximum twaalf. In het geval van meer dan zes deelnemers, zal een tweede opleider van de Grondsteen in de opleiding deelnemen als begeleider.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 2475--. We vragen € 200,-- van dit bedrag vooraf, als inschrijfgeld. Het bedrag is inclusief koffie, thee, handouts, exclusief ontbijt, lunch, inclusief diner. Zijn de kosten een bezwaar voor deelname, aarzel niet contact met mij op te nemen. Vaak is er een oplossing mogelijk.

Annuleringsregeling

Zie onze leveringsvoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt in volgorde van betaling.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid Busink, 06-44426950, of via email:

info@degrondsteen.nl

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

10 jaar gedragen besluitvorming bij Eikpunt!
Gemeenschapscoach voor VLC Auryn!

In september start onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl

Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. De komende twee jaar bereidt onze gemeenschapscoach Janneke Sauer met het college de start van de school in 2023 in Zutphen voor en helpt ze hen de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl